Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden


Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Tanja Bakels
BIG-registraties: 09920818316
Overige kwalificaties: EMDR
Basisopleiding: Klinische psychologie, 4 jarige opleiding RINO tot psychotherapeut
AGB-code persoonlijk: 94010681
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Psychologiepraktijk Bakels
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 51756749
Website: www.psychologiepraktijk-amsterdam.nl
AGB-code praktijk: 94058698


2. Werkzaam in:
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz


3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Angsten/paniekaanvallen/fobieën
Depressieve klachten
Traumatische ervaringen
Problemen na echtscheiding
Stressklachten (vanwege problemen thuis, op het werk, of met de studie)
Rouwverwerking
Werk-gerelateerde problemen
Behandelvormen: EMDR en CGT


4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Tanja Bakels
BIG-registratienummer: 09920818316


5. Professioneel netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
Mw. drs. C. de Mol, GZ psycholoog
Mw. drs.L. van Hastenberg, psycholoog NIP
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
diagnostiek, second opinion en consultatie.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
1) mijzelf, mw T. Bakels 0624686499
2) huisartsenpost (Amsterdam 0880030600)
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Indien nodig doe ik een vooraanmelding bij de crisisdienst in overleg met HAP.


6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee


7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no show
tarief: www.psychologiepraktijk-amsterdam.nl


8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
Link naar website:
https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html

9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Een LVVP-klachtenfunctionaris van Klacht&Company.
Deze is bereikbaar per mail via [email protected], per telefoon via (088) 234 16 06 of per
aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht
hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.'
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/.
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Klachtencommissie LVVP
Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/


10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw, drs, C. de Mol, GZ psycholoog
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja
II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling


12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
Patiënt kan zich aanmelden op twee manieren:
a) telefonische aanmelding bij mijzelf.
b) patiënt verstuurd een contact bericht via mijn website en wordt door mij teruggebeld binnen 3
werkdagen.
Na dit tel contact, wordt patiënt indien gewenst op de wachtlijst geplaatst.
Vervolgens wordt patiënt door mij na wachttijd, telefonisch uitgenodigd voor een intake-gesprek.
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja


13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: Mw. drs. T. Bakels
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
Nee.


14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: Mw. drs.T. Bakels
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: Mw. drs.T. Bakels
Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
Na intake, bespreek ik het intake-verslag en behandelplan met patiënt, en tekent de patient voor
akkoord.
Patient tekent toestemmingsformulier verzenden verslag na intake en overleg met huisarts.
Patient tekent toestemmingsformulier (indien van toepassing) te overleggen met derden, zoals:
eerdere behandelaar of andere betrokken hulpverleners.
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
- bespreken voortgaan via evaluatie besproken doelen in behandelplan
- bespreken ROM
- afname overige vragenlijsten indien nodig.
14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor
aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):
Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering
van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
1 x per 3 maanden
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
Ik meet de tevredenheid van patiënten 1 x per 3 maanden door middel van afname de ORS en SRS
vragenlijsten, die ik met mijn patiënt samen bespreek.


15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja


16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja
III. Ondertekening
Naam: Tanja Bakels
Plaats: Amsterdam
Datum: 19-02-2019


Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja