Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van 'geneeskundige ggz', dat wil zeggen generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.


I. Algemene informatie


1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Tanja Bakels
BIG-registraties: 09920818316
Overige kwalificaties: EMDR
Basisopleiding: Klinische psychologie, 4 jarige opleiding RINO tot psychotherapeut
AGB-code persoonlijk: 94010681
Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Psychologiepraktijk Bakels
E-mailadres: [email protected]
KvK nummer: 51756749
Website: www.psychologiepraktijk-amsterdam.nl
AGB-code praktijk: 94058698
2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en
specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid
zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.
2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz
de gespecialiseerde-ggz
2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B
3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals
aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):
3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw
patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de
praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
De praktijk richt zich op de ambulante behandeling van (jong)volwassenen en ouderen. Indien
gewenst wordt de familie/omgeving betrokken bij de behandeling. Clienten kunnen o.a. terecht voor
depressie, angststoornissen, burnout, lichte verslavingsproblematiek en
persoonlijkheidsproblematiek
Trajecten zijn gericht op het versterken van autonomie en verbinding met de omgeving.
3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Depressie
Bipolair en overig
Angst
Restgroep diagnoses
Dissociatieve stoornissen
Genderidentiteitsstoornissen
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Seksuele problemen
Slaapstoornissen
Persoonlijkheid
Somatoforme stoornissen
Eetstoornis
4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:
Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Tanja Bakels
BIG-registratienummer: 09920818316
Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Tanja Bakels
BIG-registratienummer: 09920818316
5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk
5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Mw. drs. T. Hartog-Kraaieveld, psychotherapeut BIG nr: 99917531016
Mw. drs. L. van Hastenberg, psycholoog NIP
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk,
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
diagnostiek, second opinion en consultatie.
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
1) mijzelf, mw T. Bakels 0624686499
2) huisartsenpost (Amsterdam 0880030600)
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Ja, welke: Indien nodig doe ik een vooraanmelding bij de crisisdienst in overleg met HAP.
5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende
zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Mw. drs. T. Hartog-Kraaijeveld, psychotherapeut BIG nr: 99917531016
Mw. drs. L. van Hastenberg, psycholoog NIP
Mw. A. van der Laan, psychotherapeut. BIG nr 09920936216
Mw. I. Leeuw-Tjiong, psychotherapeut BIG nr 94100694
In mijn rol als regiebehandelaar in de ggz werk ik monodisciplinair. Voor het behouden van mijn
registratie als beroepsbeoefenaar en de verplichtingen die voortvloeien uit de visitatie van mijn
beroepsvereniging (LVVP) neem ik deel aan 2 lerende netwerken met mijn collega's uit dezelfde
beroepsgroep. Deelname aan extra multidisciplinaire lerende netwerken gaat ten koste van de zorg
aan patiënten vanwege de benodigde tijd en inspanningen die daarvoor nodig zijn. Daarom beperk ik
mij tot de lerende netwerken die ik hier heb aangegeven.
5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Intervisie:
6 bijeenkomsten per jaar. (12 uur). Hierin wordt gewerkt met
met een agenda, aanwezigheidslijst, verslag.
Onderwerpen die besproken worden: reflectie op eigen handelen aan de
hand van bespreking indicatieformulieren, reflectie op basis van beschikbare data over onze
praktijkvoering, kwaliteitsstandaarden.
Collegiaal Overleg:
Binnen de praktijk is er ruimte op aanvraag voor collegiaal overleg, meest besproken is diagnostiek
en reflectie
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.psychologiepraktijk-amsterdam.nl
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
https://www.lvvp.info/kwaliteitsbeleid/index.html
9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht
bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
Vul het klachtenformulier LVVP-klachtenformulier in.
Mail het ingevulde formulier naar [email protected].
De klachtenfunctionaris neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
U kunt de klachtenfunctionaris ook zelf bellen: tel. (088) 234 16 06.
Link naar website:
https://www.lvvp.info/voorclienten/hoe-te-handelen-bijklachten-over-de-behandelaar/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
Mw. drs. T. Hartog-Kraaijeveld, psychotherapeut BIG nr: 99917531016
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja


II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of
document (en kunnen deze telefonisch opvragen).
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: https://www.psychologiepraktijk-amsterdam.nl/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische
aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
Patiënt kan zich aanmelden op twee manieren:
a) telefonische aanmelding bij mijzelf.
b) patiënt verstuurd een contact bericht via mijn website en wordt door mij teruggebeld binnen 3
werkdagen.
Na dit tel contact, wordt patiënt indien gewenst op de wachtlijst geplaatst.
Vervolgens wordt patiënt door mij na wachttijd, telefonisch uitgenodigd voor een intakegesprek.
12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend
zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk
geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja
13. Behandeling
13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een
afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),
tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en
met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe
dat als volgt:
Na intake, bespreek ik het intake-verslag en behandelplan met patiënt, en tekent de patient voor
akkoord.
Patient tekent toestemmingsformulier verzenden verslag na intake en overleg met huisarts.
Patient tekent toestemmingsformulier (indien van toepassing) te overleggen met derden, zoals:
eerdere behandelaar of andere betrokken hulpverleners.
13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord
(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Ik typeer de zorgvraag met behulp van de HONOS+ en bespreek de voortgang van de
behandeling met de client, daarin wordt de afname van de SCL-90 eveneens besproken en de
gestelde doelen uit het behandelplan.
13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten,
medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als
standaardperiode hanteer ik hiervoor:
1 x per 3 maanden
13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Ik meet de cliënttevredenheid meet als vast onderdeel van evaluatiemomenten en bij afsluiting
middels een vragenlijst.
14. Afsluiting/nazorg
14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de
behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja
14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld
middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja
14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
15. Omgang met patientgegevens
15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan
zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja


III. Ondertekening
Naam: Tanja Bakels
Plaats: Amsterdam
Datum: 15-6-2022


Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut
naar waarheid heb ingevuld:
Ja